ตุลาคม 12, 2018

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน

6.2 ย้ายข้ามจังหวัด

7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท

7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา

7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์

10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา

11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)

12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท

13.1 มติพิเศษให้ลดทุน

13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท

18.2 ควบบริษัท


การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา

2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

2.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)

2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

4. เลิกห้างหุ้นส่วน

5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี

6. เสร็จการชำระบัญชี

7. รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ


ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)  คลิกที่นี่

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)

1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด