ตุลาคม 11, 2018

บริการทางบัญชี

Mr.Account ให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร และ ประกันสังคม ในราคาย่อมเยาว์สำหรับธุรกิจ SME และธุรกิจอื่น เช่น กิจการซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการ บันเทิง โรงแรม โรงงาน ธุรกิจนำเข้าและส่งออก อสังหาริมทรัพย์  รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง ฯลฯ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)  มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

บริการด้านบัญชี

1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

3. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

5. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

6. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

 


ค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน

Package จำนวนเอกสาร / เดือน ค่าบริการ หมายเหตุ
A เอกสาร 1- 15 ชุด 1,500.- +5
B เอกสาร 16- 30 ชุด 2,000.- +5
C เอกสาร 31- 60 ชุด 3,000.- +5
D เอกสาร 61- 100 ชุด 4,000.- +5
F เอกสาร 101- 150 ชุด 5,000.-
  • ใบเสร็จค่าน้ำมัน  ค่าทางด่วน ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุด
  • บิลซื้อ 1 ใบ และ บิลขาย 1 ใบ และ  นับเป็นเอกสาร 1 ชุด

 


ติดต่อเรา

 

 


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant คือ บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชี  จากสภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง และเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีก่อน  หลังจากนั้นต้องทำการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง เมื่อฝึกงานเสร็จจะต้องทำการสอบให้ผ่าน (มีทั้งสิ้น 6 รายวิชา) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
TA ย่อมาจาก Tax auditor  เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร
สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)

ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ภงด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ภพ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

ภงด.53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร