ตุลาคม 11, 2018

บริการทางบัญชี

Mr.Account ให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร และ ประกันสังคม ในราคาย่อมเยาว์สำหรับธุรกิจ SME และธุรกิจอื่น เช่น กิจการซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการ บันเทิง โรงแรม โรงงาน ธุรกิจนำเข้าและส่งออก อสังหาริมทรัพย์  รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง ฯลฯ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)  มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

ค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน

Package จำนวนเอกสาร / เดือน ค่าบริการ หมายเหตุ
A ไม่เกิน 20 รายการ 2,000.-
B ไม่เกิน 50 รายการ 3,000.-
C ไม่เกิน 70 รายการ 4,000.-
D ไม่เกิน 100 รายการ 6,000.-
F ไม่เกิน 200 รายการ 8,000.-
  • ใบเสร็จค่าน้ำมัน  ค่าทางด่วน ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุด
  • บิลซื้อ 1 ใบ และ บิลขาย 1 ใบ และ  นับเป็นเอกสาร 1 ชุด

ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อเรา Mr.Acc1th@gmail.com หรือ สอบถามทาง Line : @Mr-Account


เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อจัดทำบัญชี

  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีซื้อ และ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย
  • เอกสารการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย ,ใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร
  • บัญชีของกิจการ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริการด้านบัญชี

1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

3. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

5. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

6. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

7. จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

6. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

บริการด้านประกันสังคม 

– จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

– จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก

– จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant คือ บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชี  จากสภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง และเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีก่อน  หลังจากนั้นต้องทำการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง เมื่อฝึกงานเสร็จจะต้องทำการสอบให้ผ่าน (มีทั้งสิ้น 6 รายวิชา) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
TA ย่อมาจาก Tax auditor  คือผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีอากรกับกรมสรรพกร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชี บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นได้

ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ภงด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ภพ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

ภงด.53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร