ประกันสังคมคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39

ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ขณะนี้ประกาศคืนสภาพแล้ว เลขาธิการ สปส. เผย
ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายที่สิ้นสภาพแล้ว 7.7 แสนคน แนะผู้ประกันตนรีบเช็คสิทธิตนเองก่อนส่งเงินสมทบ
เพื่อคืนสภาพได้ที่ www.sso.go.th สายด่วน 1506 บริการ 24 ชั่วโมง/สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เม.ย. 62