เครื่องหมายการค้า จำพวก 36

เครื่องหมายการค้า จำพวก 36

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 กระจายเงินลงทุน
2 กองทุนจัดหาเงินเพื่อการกุศล
3 กองทุนจัดหาเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
4 กองทุนบำเหน็จ
5 กองทุนรวม
6 การเงินภายในประเทศ
7 กำหนดผู้ได้รับมอบทรัพย์สิน
8 กำหนดอัตราดอกเบี้ย
9 เก็บค่าเช่า
10 เก็บรวบรวมหนี้สิน
11 เก็บรักษาของมีค่า
12 เก็บหนี้สิน
13 ไกล่เกลี่ยสำหรับสัญญาว่าด้วยการประกันชีวิต
14 ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
15 ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น
16 ข้อมูลข่าวสารด้านประกัน
17 ข้อมูลข่าวสารในด้านการเงิน
18 ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน
19 ข้อมูลด้านการจำนอง
20 ขายลดตั๋วเงินและการขายช่วงลดตั๋วเงิน
21 ขายลดบัญชีลูกหนี้
22 ข่าวสารด้านการเงิน
23 ขึ้นเช็คส่วนตัวตามจำนวนเงินที่ระบุไว้
24 เขียนเช็ค
25 คนกลางในการจัดหาแหล่งกู้เงินและเงินทุน
26 ค้นคว้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการการลงทุน
27 ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอยู่อาศัยและเพื่อการค้า
28 ค้นคว้าวิจัยด้านการเงินการคลัง
29 ค้นคว้าวิจัยด้านการลงทุน
30 ควบคุมวงเงินในการให้สินเชื่อในการประกอบธุรกิจ
31 คาดคะเนความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
32 ค้าหลักทรัพย์
33 คำนวณเบี้ยประกันผลกำไร
34 ค้ำประกัน
35 ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
36 ค้ำประกันการจำหน่ายตั๋วเงินหรือหุ้น
37 ค้ำประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
38 ค้ำประกันการชำระหนี้และการรับรองตั๋วเงิน
39 ค้ำประกันทางด้านสินเชื่อ
40 ค้ำประกันพันธบัตร
41 ค้ำประกันสัญญา
42 ค้ำประกันหนี้
43 ค้ำประกันหนี้สิน
44 ค้ำประกันหลักทรัพย์
45 คิดและเก็บค่าบริการบัตรเครดิต
46 เครดิตการ์ด
47 เครดิตฟองซิเอร์
48 เคลียริ่งทางการเงิน
49 เคลียริ่งระหว่างธนาคารทางด้านการเงิน
50 งบประมาณการเงิน
51 เงินกองกลางที่เป็นเงินสด
52 เงินกองทุนเพื่อการลงทุน
53 เงินกู้
54 เงินกู้เป็นงวด
55 เงินกู้ผ่อนส่ง
56 เงินกู้ยืม
57 จองซื้อสินค้าโภคภัณฑ์
58 จองซื้อหลักทรัพย์
59 จัดการกองทุนรวม
60 จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
61 จัดการเกี่ยวกับการธนาคาร
62 จัดการเกี่ยวกับการลงทุน
63 จัดการเกี่ยวกับที่ดินและบ้านจัดสรร
64 จัดการขายที่ดิน
65 จัดการขายบ้านและที่ดิน
66 จัดการเงินสด
67 จัดการจัดสภาพคล่องทางเงิน
68 จัดการซื้อขายที่ดิน
69 จัดการซื้อขายอาคาร
70 จัดการด้านการเงิน
71 จัดการด้านการเงินการคลัง
72 จัดการด้านการลงทุน
73 จัดการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
74 จัดการด้านหลักทรัพย์
75 จัดการดูแลอาคาร
76 จัดการทรัพย์สิน
77 จัดการทางการเงิน
78 จัดการที่อยู่อาศัย
79 จัดการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
80 จัดการเรียกร้องค่าสินไหม
81 จัดการลงทุนในกองทุนให้ลูกค้า
82 จัดการและวางแผนทางการเงิน
83 จัดการหลักทรัพย์กองทุน
84 จัดการอสังหาริมทรัพย์
85 จัดเก็บค่าเช่า
86 จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
87 จัดเตรียมการด้านเงินกู้
88 จัดเตรียมการด้านสินเชื่อ
89 จัดเตรียมรายงานด้านการเงิน
90 จัดทำสถิติด้านประกันภัย
91 จัดหากองทุน(การกุศล)
92 จัดหาเงินกู้และสินเชื่อ
93 จัดหาเงินค้ำประกันบุคคล
94 จัดหาเงินทุน
95 จัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
96 จัดหาเงินทุนสำหรับการเช่าซื้อ
97 จัดหาเงินประกันตัว
98 จัดหาตัวแทนเกี่ยวกับการลงทุน
99 จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่ดิน
100 จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่พักอาศัย
101 จัดหาแหล่งเงินทุน
102 จัดหาอสังหาริมทรัพย์
103 จัดอันดับความน่าเชื่อถือในเครดิต
104 จัดอันดับสินเชื่อหรือเครดิต
105 จัดเอกสารเกี่ยวกับการให้ทุนทางการค้า
106 จ่ายเงินเกษียณอายุ
107 จ่ายเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
108 จ่ายเงินบำนาญ
109 จ่ายเงินเป็นรายปี
110 จ่ายเงินสด
111 จำนองและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์
112 เจรจาต่อรองทางธุรกรรมการเงิน
113 แจ้งมูลค่าหุ้นในตลาดหุ้น
114 ช่วยเหลือเงินกู้
115 ชำระเงิน
116 ชำระเงินค่าซื้อสินค้าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
117 ชำระเงินต่างประเทศ
118 ชำระเงินตามบิล
119 ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
120 ชำระเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
121 ชำระเงินล่วงหน้า
122 ชำระเงินล่วงหน้าผ่านบัตรชำระเงิน
123 ชำระบัญชีทางการเงิน
124 ชำระหนี้ให้กับลูกค้า
125 ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
126 ซื้อขายตั๋วเงิน
127 ซื้อขายพันธบัตร
128 ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินกู้
129 ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
130 ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หล่วงหน้า
131 ซื้อขายหลักทรัพย์
132 ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
133 ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ
134 ซื้อขายหุ้น
135 ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
136 ซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ
137 ซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายสินค้า
138 ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
139 ดัชนีชี้หลักทรัพย์
140 ด้านการวางแผนการเงินและด้านกลยุทธทางการเงิน
141 ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าและสินเชื่อ
142 ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์
143 ดำเนินการด้านการเงินการคลัง
144 ดำเนินการด้านการเงินให้กับโครงการ
145 ดำเนินการด้านการลงทุนร่วม
146 ดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
147 ดูแลรักษาผลประโยชน์ในตราสารที่เปลี่ยนมือได้
148 ดูแลรักษาผลประโยชน์ในหลักทรัพย์
149 ตรวจรับรองเครดิต
150 ตรวจรับรองเช็ค
151 ตรวจสอบการเงินของบริษัท
152 ตรวจสอบการเงินของลูกค้าก่อนอนุมัติให้สินเชื่อ
153 ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกันภัย
154 ตราสารการเงิน
155 ตราสารอนุพันธ์
156 ตลาดการเงิน
157 ตลาดหลักทรัพย์
158 ตอบคำถามด้านการเงิน
159 ต่ออายุสัญญาการรับประกันรถยนต์
160 ตัดบัญชีระหว่างสถาบันการเงินอันเกี่ยวกับบัตรเครดิต
161 ตัวแทนค้าต่างกึ่งค้ำประกัน
162 ตัวแทนจัดการบ้านและที่ดิน
163 ตัวแทนจัดการอสังหาริมทรัพย์
164 ตัวแทนจัดเก็บค่าเช่า
165 ตัวแทนจัดหาที่อยู่อาศัย
166 ตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
167 ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
168 ตัวแทนด้านสินเชื่อ
169 ตัวแทนติดตามหนี้
170 ตัวแทนนายหน้าจัดหาโครงการร่วมลงทุน
171 ตัวแทนในการติดตามทรัพย์สิน
172 ตัวแทนบริการด้านการประกันภัย
173 ตัวแทนรับจำนอง
174 ตัวแทนรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภค
175 ตัวแทนเร่งรัดหนี้สิน
176 ตัวแทนเรียกเก็บหนี้สิน
177 ตามเก็บเงิน
178 ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายช่วงลดตั๋วเงิน
179 ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงิน
180 ติดต่อธุรกิจการเงิน
181 ติดต่อธุรกิจในเรื่องหุ้นและพันธบัตร
182 ติดต่อระหว่างธนาคาร
183 ติดตามหนี้
184 เตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ด้านการเงิน
185 ถือกรรมสิทธิ์และการโอนเครดิต
186 ถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
187 ทดรองจ่ายเงินสดล่วงหน้า
188 ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต
189 ทำกรมธรรม์ประกันภัย
190 ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
191 ทำธุรกรรมด้านการเงิน
192 ที่ปรึกษาการซื้อขายหุ้น
193 ที่ปรึกษาการลงทุน
194 ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางธุรกิจ
195 ที่ปรึกษาด้านการเงิน
196 ที่ปรึกษาด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
197 ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
198 ที่ปรึกษาทางการเงิน
199 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
200 ธุรกรรมด้านการเงิน
201 ธุรกรรมด้านการลงทุน
202 ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน
203 ธุรกิจเงินทุน
204 ธุรกิจจัดสรรที่ดิน
205 ธุรกิจจำนอง
206 ธุรกิจหลักทรัพย์
207 นายหน้าเครดิต
208 นายหน้าเงินกู้
209 นายหน้าจัดการทรัพย์สิน
210 นายหน้าจัดการภาษีและพิธีการในการนำสินค้าเข้าออก
211 นายหน้าจัดการภาษีศุลกากร
212 นายหน้าจำนอง
213 นายหน้าซื้อขายเงินตรา
214 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
215 นายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
216 นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
217 นายหน้าซื้อขายหุ้นและพันธบัตร
218 นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
219 นายหน้าด้านการเงิน
220 นายหน้าตราสารล่วงหน้า
221 นายหน้าตราสารอนุพันธ์
222 นายหน้าธุรกิจด้านการเงิน
223 นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
224 นายหน้าในการจัดหาไฟแนนซ์เกี่ยวกับรถยนต์
225 นายหน้าบัตรเครดิต
226 นายหน้าประกันชีวิต
227 นายหน้าประกันภัยการขนส่ง
228 นายหน้าประกันภัยการเดินทาง
229 นายหน้าประกันรถยนต์
230 นายหน้าประกันวินาศภัย
231 นายหน้าประกันอัคคีภัย
232 นายหน้าประกันอุบัติเหตุ
233 นายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
234 บริการการเงิน
235 บริการขายตั๋วจำนอง
236 บริการขายฝาก
237 บริการเครดิตบูโร
238 บริการเครื่องปลายทางสำหรับจ่ายเงินสด
239 บริการเครื่องปลายทางสำหรับรูดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
240 บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
241 บริการเงินทุนเพื่อการค้า
242 บริการเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย
243 บริการเช่าซื้อ
244 บริการตู้นิรภัยรับฝากทรัพย์สิน
245 บริการธนาคาร
246 บริการธนาคารพาณิชย์
247 บริการธนาคารเพื่อการค้า
248 บริการธนาคารเพื่อการจำนอง
249 บริการธนาคารเพื่อการทหาร
250 บริการธนาคารเพื่อการลงทุน
251 บริการธนาคารระบบออนไลน์
252 บริการธนาคารระหว่างประเทศ
253 บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
254 บริการธนาณัติ
255 บริการเลตเตอร์ออฟเครดิต
256 บริการให้ส่วนลดพิเศษทางการเงินและให้รางวัลทางการเงินแก่ลูกค้าบัตรเครดิต
257 บริการออกสแตมป์ทางการเงินสำหรับแลกซื้อสินค้า
258 บริการออมทรัพย์
259 บริหารกองเงินลงทุน
260 บริหารกองทุนรวม
261 บริหารกิจการในด้านการเงิน
262 บริหารเงิน
263 บริหารเงินทุน
264 บริหารด้านการคลัง
265 บริหารทรัพย์สิน
266 บริหารธุรกิจการเงิน
267 บริหารและจัดตั้งกองทุน
268 บริหารและป้องกันการขาดทุนในการเสี่ยงทางการเงิน
269 บริหารหลักทรัพย์
270 บังคับการอ้างสิทธิให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
271 เบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิต
272 เบิกเงินสดตามตั๋วเงิน
273 เบิกเงินสดทางตู้เอทีเอ็ม
274 แบงค์การันตี
275 ประกันการกู้เงิน
276 ประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล
277 ประกันการทำศพ
278 ประกันการภัยเดินทาง
279 ประกันการลักทรัพย์
280 ประกันการเสี่ยงภัยช่วง
281 ประกันการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
282 ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ
283 ประกันโครงการการเงินช่วยเหลือคนงาน
284 ประกันเงินตรา
285 ประกันชีวิต
286 ประกันทางด้านทำสัญญา
287 ประกันทางด้านธุรกิจ
288 ประกันบำนาญและบำเหน็จ
289 ประกันผลประโยชน์ของลูกจ้าง
290 ประกันภัย
291 ประกันภัยการขนส่ง
292 ประกันภัยค้ำจุน
293 ประกันภัยทรัพย์สมบัติ
294 ประกันภัยทางทะเล
295 ประกันภัยทางวิศวกรรม
296 ประกันภัยทางอากาศ
297 ประกันภัยบุคคลที่สาม
298 ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์
299 ประกันภัยรถยนต์
300 ประกันวินาศภัย
301 ประกันสินเชื่อ
302 ประกันสุขภาพ
303 ประกันหนี้สินของสาธารณชนทั่วไป
304 ประกันอัคคีภัย
305 ประกันอุบัติภัย
306 ประกันอุบัติเหตุ
307 ประเมินความเสี่ยงเพื่อการประกันภัย
308 ประเมินความเสียหายจากอบัติเหตุ
309 ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
310 ประเมินค่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
311 ประเมินงบประมาณ
312 ประเมินตีราคาอาคารและที่ดิน
313 ประเมินม้า
314 ประเมินราคาขนสัตว์
315 ประเมินราคาเครื่องประดับ
316 ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
317 ประเมินราคาที่ดิน
318 ประเมินราคาที่พักอาศัย
319 ประเมินราคาเพชร
320 ประเมินราคาภาพศิลปะ
321 ประเมินราคาไม้ยืนต้น
322 ประเมินราคารถยนต์
323 ประเมินราคาเรือยอร์ช
324 ประเมินราคาวัตถุโบราณ
325 ประเมินราคาสแตมป์
326 ประเมินราคาหุ้น
327 ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
328 ประเมินราคาอาคารชุด
329 ประเมินศักยภาพของลูกค้าในการให้สินเชื่อ
330 เป็นตัวกลางในธุรกิจประกันภัย
331 เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในที่ดิน
332 เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในบ้านพักอาศัย
333 เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในอาคารชุด
334 เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์
335 แปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นตราสาร
336 ผู้ค้ำประกัน
337 ผู้จัดการมรดกอสังหาริมทรัพย์
338 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
339 พยากรณ์ด้านการเงินการคลัง
340 พิสูจน์รับรองเช็ค
341 เพิ่มเงินทุน
342 เพิ่มเงินลงทุน
343 เพิ่มมูลค่าของสินเชื่อ
344 ยอมรับและตรวจรับรองบัตรเครดิต
345 ยอมรับและตรวจรับรองบัตรชำระเงิน
346 ยอมรับและตรวจรับรองบัตรเดบิต
347 ยึดอสังหาริมทรัพย์
348 รวบรวมยอดเงินที่ต้องรับผิดชอบ
349 รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย
350 ร่วมทุนและการเป็นหุ้นส่วน
351 ระดมทุนเพื่อการกุศลสำหรับการวิจัยทางการแพทย์
352 รับค้ำประกัน
353 รับค้ำประกันออกเช็คเดินทาง
354 รับจำนอง
355 รับจำนำ
356 รับชำระค่าเคเบิ้ลทีวี
357 รับชำระค่าใช้บริการรายเดือน
358 รับชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
359 รับชำระค่าผ่อน เช่าซื้อทรัพย์สิน
360 รับชำระค่าวิทยุติดตามตัว
361 รับชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์
362 รับชำระค่าสาธารณูปโภค
363 รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ
364 รับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ
365 รับทำประกันอสังหาริมทรัพย์
366 รับประกันการซื้อขายหุ้น
367 รับประกันความชำรุดเสียหายของสินค้าหลังการขาย
368 รับประกันชีวิต
369 รับประกันวินาศภัย
370 รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของผู้รับประกัน
371 รับประกันหลักทรัพย์
372 รับฝากของมีค่า
373 รับฝากขายบ้านและที่ดิน
374 รับฝากเงิน
375 รับฝากหลักทรัพย์โลหะมีค่าและสิ่งของ
376 รับรองการสลักหลังตั๋วเงิน
377 รับอาวัลตั๋วเงิน
378 รายงานการสูญหายของเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ด
379 รายงานเครดิต
380 รายงานทางการเงิน
381 เร่งรัดหนี้สิน
382 เรียกเก็บเงินคืนค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
383 เรียกเก็บเงินชำระหนี้
384 เรียกเก็บเงินตามบัญชีลูกหนี้
385 เรียกเก็บหนี้
386 เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
387 เรียกร้องค่าเสียหาย
388 ลงทุนด้วยเงิน
389 ลงทุนด้านกองทุน
390 ลงทุนทางด้านการเงิน
391 ลงทุนในด้านเงินทุน
392 ลงทุนในรูปทรัสต์
393 ลงทุนในหุ้น
394 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
395 ลงนามค้ำประกัน
396 ลงนามร่วมรับประกัน
397 ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์
398 แลกเปลี่ยนเงินตรา
399 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
400 วางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับเงินบำนาญ
401 วางแผนการให้รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต
402 วางแผนด้านการเงินการคลัง
403 วางแผนด้านการออมทรัพย์
404 วางแผนทางการเงิน
405 วางแผนและบริหารการเงิน
406 วาณิชธนกิจ
407 วิเคราะห์การลงทุนด้านการเงิน
408 วิเคราะห์ด้านการเงินและการคลัง
409 วิเคราะห์ด้านการลงทุน
410 วิเคราะห์และจัดเตรียมรายงานทางการเงิน
411 วิจัยเกี่ยวกับการกู้ยืมและสถานะการเงิน
412 วิจัยข้อมูลด้านการเงินการคลัง
413 วิจัยและให้คำแนะนำในการลงทุน
414 วิจัยหรือสำรวจการประกันภัย
415 วิจัยหลักทรัพย์
416 ศึกษาวิจัยทางการเงิน
417 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
418 ส่งเงินต่างประเทศ
419 ส่งเงินเพื่อบุคคลอื่น
420 ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
421 สถานที่แลกเปลี่ยนตั๋วแลกเงิน
422 สถานที่หักบัญชี
423 สถานบริการบัตรเครดิต
424 สถาบันการเงิน
425 สถาบันกู้ยืมเงิน
426 สถาบันเรียกเก็บเงินและหักบัญชี
427 สถาบันสินเชื่อ
428 สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่า
429 สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อ
430 สนับสนุนทางการเงิน
431 สร้างความคล่องของการชำระเงิน
432 สร้างตลาดทางการเงิน
433 สอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน
434 สอบถามข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
435 สั่งจ่ายเช็คต่างสาขา
436 สัญญาเช่าด้วยสินเชื่อ
437 สำนักงานตรวจสอบเครดิต
438 สำนักงานสินเชื่อ
439 สำนักงานหักบัญชี
440 สำรวจความเสียหายจากอุบัติเหตุ
441 สำรวจเครดิตและสินเชื่อของกิจการค้า
442 สำรวจทรัพย์สิน
443 สำรวจประกัน
444 สำรวจอสังหาริมทรัพย์
445 สินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
446 สินเชื่อเพื่อการขาย
447 สินเชื่อเพื่อการเช่า
448 สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ
449 สินเชื่อเพื่อการพัฒนา
450 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
451 สินเชื่อเพื่อการลีสซิ่ง
452 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
453 เสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์
454 เสนอราคาโภคภัณฑ์
455 หนังสือรับรองสินเชื่อ
456 หลักฐานการรับเงิน
457 หลักทรัพย์ประกันการกู้ยืม
458 หลักทรัพย์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
459 หลักทรัพย์และตราสารการลงทุน
460 หักบัญชีการเงิน
461 หักบัญชีระหว่างธนาคาร
462 หาเงินบริจาคเพื่อการกุศล
463 ให้กู้เงิน
464 ให้กู้ยืมเงิน
465 ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
466 ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
467 ให้กู้ยืมเงินเพื่อการรักษาพยาบาล
468 ให้กู้ยืมหลักทรัพย์
469 ให้ข้อมูลการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
470 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
471 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
472 ให้ข้อมูลเรื่องการเงินการคลัง
473 ให้ข่าวสารข้อมูลและรายงานทางการเงิน
474 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปฏิบัติการให้สินเชื่อ
475 ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
476 ให้คำแนะนำด้านการลงทุนทางการเงิน
477 ให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและการเงิน
478 ให้คำแนะนำทางการเงิน
479 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
480 ให้คำแนะนำเรื่องการเงินการคลัง
481 ให้คำแนะนำและตรวจสอบด้านเครดิต
482 ให้คำปรึกษา วิจัย และให้ข้อมูลด้านการเงิน
483 ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
484 ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง
485 ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
486 ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย
487 ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
488 ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ดิน
489 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน
490 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน
491 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
492 ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินการคลัง
493 ให้เครดิตทางการค้า
494 ให้เงินทุนเพื่อการเช่าซื้อและเพื่อการลีสซิ่ง
495 ให้เช่าคอนโดมิเนี่ยม
496 ให้เช่าเครื่องนับเงินอัตโนมัติ
497 ให้เช่าซื้อ(ระบุ)
498 ให้เช่าซื้อที่ดิน
499 ให้เช่าซื้อที่พักอาศัย
500 ให้เช่าซื้อพื้นที่ว่างในสำนักงาน
501 ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
502 ให้เช่าซื้ออาคารสำนักงาน
503 ให้เช่าตู้เอทีเอ็ม
504 ให้เช่าที่อยู่อาศัย
505 ให้เช่านา
506 ให้เช่าบ้าน
507 ให้เช่าบ้านและที่ดิน
508 ให้เช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์
509 ให้เช่าพื้นที่
510 ให้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
511 ให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้า
512 ให้เช่าฟาร์ม
513 ให้เช่าแฟลต
514 ให้เช่าสวนเกษตร
515 ให้เช่าสำนักงาน
516 ให้เช่าสำนักงานสำหรับการทำงานร่วมกัน
517 ให้เช่าห้องชุด
518 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
519 ให้เช่าอาคาร
520 ให้ทุนการศึกษา
521 ให้ทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
522 ให้เบิกเงินสดล่วงหน้า
523 ให้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
524 ให้สินเชื่อเงินกู้
525 อนุมัติการชำระเงิน
526 อนุมัติหักล้างบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต
527 ออกเช็คเดินทาง
528 ออกตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือได้
529 ออกตั๋วเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
530 ออกตั๋วแลกเงิน
531 ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
532 ออกบัตรเครดิต
533 ออกบัตรเงินฝาก
534 ออกบัตรเงินสด
535 ออกบัตรชำระเงิน
536 ออกบัตรเดบิต
537 ออกบัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่าโทรศัพท์
538 ออกบัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่ารถโดยสาร
539 ออกบัตรสินเชื่อ
540 ออกใบเรียกเก็บเงินทั่วโลก
541 ออกใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินล่วงหน้า
542 ออกใบหุ้น
543 ออกพันธบัตร
544 ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
545 ออกและซื้อขายตราสารล่วงหน้า
546 ออกและไถ่ถอนเช็คเดินทาง
547 ออกหนังสือรับรองการให้สินเชื่อ
548 ออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน
549 ออกหลักทรัพย์
550 ออกหลักประกันทางการเงิน
551 ออกหุ้น
552 ออกหุ้นกู้
553 ออกหุ้นทุน
554 ออกเหรียญที่มีค่า
555 ออกอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวัน
556 ออกเอกสารทางการเงิน
557 ออมทรัพย์
558 อุปถัมภ์ในด้านการเงิน
559 โอนเงิน
560 โอนเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
561 โอนหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
562 โอนหลักทรัพย์ในอนาคต
error: Content is protected !!