เครื่องหมายการค้า จำพวก 37

เครื่องหมายการค้า จำพวก 37

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 กวาดถนน
2 ก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและผลิตกระดาษ
4 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งอาคารของโรงงานผลิตน้ำมันและแก๊ส
5 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโกดังสินค้า
6 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน
7 ก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานีเรดาห์
8 ก่อสร้างเขื่อน
9 ก่อสร้างคลังสินค้า
10 ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
11 ก่อสร้างงานโยธา
12 ก่อสร้างไซโล
13 ก่อสร้างเตาเผาในอุตสาหกรรม
14 ก่อสร้างถนน
15 ก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน
16 ก่อสร้างท่อขนส่ง
17 ก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง
18 ก่อสร้างทางขึ้นลงของเครื่องบิน
19 ก่อสร้างทางคมนาคมใต้ดิน
20 ก่อสร้างทางด่วน
21 ก่อสร้างทางรถไฟ
22 ก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน
23 ก่อสร้างท่าเรือ
24 ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
25 ก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคาร
26 ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
27 ก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน
28 ก่อสร้างบ้านและอาคาร
29 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
30 ก่อสร้างระบบป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม
31 ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบท่อน้ำเสีย
32 ก่อสร้างโรงพยาบาล
33 ก่อสร้างและซ่อมแซมโกดังสินค้า
34 ก่อสร้างศูนย์การค้า
35 ก่อสร้างศูนย์วิจัย
36 ก่อสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่จอดยานพาหนะ
37 ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
38 ก่อสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์
39 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
40 ก่ออิฐบล็อค
41 กำจัดเชื้อรา
42 กำจัดปลวก
43 กำจัดมด
44 กำจัดสัตว์รบกวนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
45 กำจัดหนูและแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
46 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองการต่อสู้
47 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิง
48 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้ราง
49 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำ
50 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางบก
51 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศ
52 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานอวกาศ
53 แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองเรดาร์
54 แก้ไข ปะ ชุน เสื้อผ้า
55 แก้ไขและตกแต่งเสื้อผ้า
56 ขจัดความชื้นในอาคาร
57 ขัดเงายานพาหนะ
58 ขัดพื้น
59 ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
60 ขุดเจาะบ่อบาดาล
61 ขุดพื้นผิวหน้าถนน
62 ขุดลอกคูคลอง
63 ควบคุมการก่อสร้าง
64 ควบคุมการก่อสร้างทางด่วน
65 ควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน
66 ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดของเสีย
67 ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน
68 ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
69 ควบคุมดูแล และอำนวยการก่อสร้างสนามกอล์ฟ
70 เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน
71 เคลือบขัดสียานพาหนะ
72 เคลือบสีรถยนต์
73 ฆ่าเชื้อโรคเครื่องโทรศัพท์
74 ฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์
75 ฆ่าเชื้อโรคในอาคาร
76 ฆ่าเชื้อโรคในอาคารและท่อน้ำทิ้ง
77 งานช่างไม้
78 งานเทพื้นอาคาร
79 งานประปา
80 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
81 งานปูน
82 งานไฟฟ้า
83 งานวางท่อ
84 จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
85 จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคาร
86 จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมโรงงานอุตสาหกรรม
87 จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมอาคาร
88 จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
89 จัดการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัย
90 จัดสรรที่ดิน
91 จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
92 จัดสรรที่ดินเพื่อสถานที่อยู่อาศัย
93 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
94 จัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์
95 จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
96 จัดหาพนักงานทำความสะอาด
97 จัดหาวัสดุปูพื้น
98 เจาะปล่องเพื่อเป็นทางขึ้นลงบ่อน้ำ
99 ฉาบปูน
100 ฉาบผนังอาคาร
101 ซ่อม ประกอบ เคาะ พ่นสียานพาหนะ
102 ซ่อม ปะและหล่อดอกยาง
103 ซ่อมกรอบกระจก
104 ซ่อมกรอบรูป
105 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
106 ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
107 ซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์
108 ซ่อมเครื่องเล่นเกม
109 ซ่อมเครื่องเล่นวีดีโอเกม
110 ซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดเชิงกล
111 ซ่อมเครื่องวิทยุและเครื่องโทรทัศน์
112 ซ่อมเครื่องอัดอากาศ
113 ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
114 ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
115 ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงอาคาร
116 ซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจสภาพยานยนต์ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
117 ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดกระจก
118 ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถจักรยานยนตร์
119 ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์
120 ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดอาคาร
121 ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษ
122 ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพยนตร์
123 ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องรีดนมวัว
124 ซ่อมแซมกระจกรถยนต์
125 ซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป
126 ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
127 ซ่อมแซมเครื่องฉายภาพ
128 ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
129 ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน
130 ซ่อมแซมเครื่องซักผ้า
131 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี
132 ซ่อมแซมเครื่องทำความร้อน
133 ซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์
134 ซ่อมแซมเครื่องประดับ
135 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
136 ซ่อมแซมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
137 ซ่อมแซมเครื่องผลิตไอน้ำ
138 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
139 ซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์
140 ซ่อมแซมเครื่องเล่นวิดีโอ
141 ซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส
142 ซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์
143 ซ่อมแซมเครื่องสูบ(ระบุ)
144 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
145 ซ่อมแซมเครื่องเสียง
146 ซ่อมแซมเครื่องหนัง
147 ซ่อมแซมงานศิลปกรรม
148 ซ่อมแซมป้ายสัญญาณจราจร
149 ซ่อมแซมยางล้อยานพาหนะ
150 ซ่อมแซมยานพาหนะทางบก
151 ซ่อมแซมร่ม
152 ซ่อมแซมรองเท้า
153 ซ่อมแซมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
154 ซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
155 ซ่อมแซมและดูแลรักษายานพาหนะ
156 ซอมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงเลื่อยจักร
157 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด
158 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการควบคุมเรือเดินทะเล
159 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการต่อสู้
160 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเครือข่ายไฟฟ้า
161 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิง
162 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้ราง
163 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำ
164 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางบก
165 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศ
166 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะอวกาศ
167 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองระบบการควบคุมเรือเดินทะเล
168 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเรดาร์
169 ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองโรงพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์
170 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรขนาดใหญ่
171 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องติดตั้งก๊าซขนาดใหญ่
172 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมัน
173 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางด่วน
174 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์
175 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
176 ซ่อมปะและหล่อดอกยาง
177 ซัก อบ รีด
178 ซักผ้าโดยวิธีหยอดเหรียญ
179 ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม
180 ดัดแปลงอาคาร
181 ดูดฝุ่นในรถยนต์
182 ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
183 ดูแลความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
184 เดินท่อประปาอาคาร
185 ตรวจสภาพ บำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะ
186 ตรวจสภาพยานพาหนะก่อนซ่อมแซม
187 ตรวจสอบเพื่อการซ่อมแซมท่อส่ง(ระบุ)
188 ตรวจสอบเพื่อการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมัน
189 ตอกเสาเข็ม
190 ต่อเติมอาคาร
191 ต่อเรือ
192 ตั้งศูนย์ถ่วงล้อยานพาหนะ
193 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
194 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
195 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
196 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
197 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนเงิน
198 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องแลระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคาร
199 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบแช่เย็น
200 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความเย็น
201 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความร้อน
202 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบปรับอากาศ
203 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบระบายอากาศ
204 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
205 ติดตั้งกระจก
206 ติดตั้งเครื่องมือและระบบการรักษาความปลอดภัย
207 ติดตั้งเครื่องมือและระบบป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์
208 ติดตั้งเครื่องโม่และระบบการทำงานของเครื่องโม่
209 ติดตั้งนั่งร้านใช้ในการก่อสร้าง
210 ติดตั้งและซ่อมแซมสัญญาณเตือนอัคคีภัย
211 ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม
212 ติดตั้งเสาของระบบโครงข่ายโทรศัพท์
213 ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ
214 ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
215 ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานและการจัดการในสำนักงาน
216 ติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
217 ติดวอลเปเปอร์
218 ถอดรื้อยานพาหนะ
219 ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
220 ทาแลคเกอร์
221 ทาสีป้ายสัญญาณจราจร
222 ทาสีเฟอร์นิเจอร์
223 ทาสีอาคาร
224 ทำความสะอาดกระจก
225 ทำความสะอาดกระจกอาคาร
226 ทำความสะอาดขัดเงาพื้น
227 ทำความสะอาดครัว
228 ทำความสะอาดเครื่องครัว
229 ทำความสะอาดเครื่องจักร
230 ทำความสะอาดเครื่องบิน
231 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
232 ทำความสะอาดโครงสร้างอาคาร สถานที่บริเวณอาคาร พื้นผิวอาคาร
233 ทำความสะอาดงานก่อสร้างใต้น้ำ
234 ทำความสะอาดโซฟา
235 ทำความสะอาดเตาเผา
236 ทำความสะอาดเตาหลอม
237 ทำความสะอาดเตาอบ
238 ทำความสะอาดถนน
239 ทำความสะอาดถังที่ใช้ในอุตสาหกรรม
240 ทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย
241 ทำความสะอาดทางปล่อยขยะ
242 ทำความสะอาดที่พักอาศัย
243 ทำความสะอาดในทางอุตสาหกรรม
244 ทำความสะอาดในพื้นที่อุตสาหกรรม
245 ทำความสะอาดบริเวณเคหะสถาน
246 ทำความสะอาดปล่องไฟ
247 ทำความสะอาดยานพาหนะ
248 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องโทรศัพท์
249 ทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องหนัง
250 ทำความสะอาดและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์
251 ทำความสะอาดและดูแลรักษาสำนักงาน
252 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
253 ทำความสะอาดห้องน้ำ
254 ทำความสะอาดห้องน้ำอุดตัน
255 ทำความสะอาดห้องปฎิบัติการในโรงพยาบาล
256 ทำความสะอาดอสังหาริมทรัพย์
257 ทำความสะอาดอาคาร
258 ทำเหมืองแร่
259 ทำเหมืองหิน
260 ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
261 บดถนนคอนกรีต
262 บดถนนลาดยางแอสฟัลต์
263 บริการกันชื้นนอกอาคาร
264 บริการกำจัดสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายไม่ใช่เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชสวนและป่าไม้
265 บริการควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชสวนและป่าไม้
266 บริการชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์
267 บริการซ่อมนาฬิกา
268 บริการติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
269 บริการติดฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือ
270 บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
271 บริการบำรุงรักษาน้ำพุ
272 บริการบำรุงรักษาสระน้ำ
273 บริการปรับปรุงเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพเดิม
274 บริการป้องกันความชื้น
275 บริการภารโรง
276 บริการแยกหินด้วยระบบไฮโดรลิค
277 บริการล้างรถ
278 บริการให้เช่าเครื่องล้างจาน
279 บริการให้เช่าเครื่องอบจาน
280 บริการอุดปิดบ่อแก๊สและบ่อน้ำมันด้วยซีเมนต์
281 บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและเครื่องยกสิ่งก่อสร้าง
282 บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบแช่เย็น
283 บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
284 บำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร
285 บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
286 บำรุงรักษาเครื่องครัว
287 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร
288 บำรุงรักษาเครื่องให้แสงสว่าง
289 บำรุงรักษาติดตั้งเครื่องจักร
290 บำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
291 บำรุงรักษาตู้เย็น
292 บำรุงรักษาตู้รถไฟ
293 บำรุงรักษาเตาหลอมโลหะและวัสดุทนไฟ
294 บำรุงรักษาเตาอบ
295 บำรุงรักษาท่อขนส่ง
296 บำรุงรักษาท่อส่งแก๊ส
297 บำรุงรักษาพื้นอาคาร
298 บำรุงรักษายานพาหนะ
299 บำรุงรักษาระบบความปลอดภัย
300 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
301 บำรุงรักษาระบบน้ำและระบบการสุขาภิบาล
302 บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
303 บำรุงรักษาระบบวางท่อ
304 บำรุงรักษาเรือ
305 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบิน
306 บำรุงรักษาและทำความสะอาดขนสัตว์
307 บำรุงรักษาสถานีพลังงาน
308 บำรุงรักษาสัญญาณกันขโมย
309 บูรณะปฏิสังขรณ์อาคารก่อสร้าง
310 ประกอบเครื่องจักรที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่
311 ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัด
312 ประกอบเครื่องยนต์ที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่
313 ประกอบติดตั้งเครื่องติดตั้งของโรงงานโลหะ
314 ประกอบติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
315 ประกอบติดตั้งโครงสร้างไฮดรอลิก
316 ประกอบติดตั้งดูแลและซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
317 ประกอบติดตั้งนั่งร้านสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
318 ประกอบติดตั้งโรงงานทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์
319 ประกอบพื้นอาคาร
320 ประกอบและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
321 ปรับแต่งยานยนต์ให้คืนสภาพเดิม
322 ปรับปรุงตกแต่งพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนซีเมนต์
323 ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
324 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
325 ปรับปรุงและทำความสะอาดบ้าน
326 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม
327 ปรับสภาพยานพาหนะ
328 ป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
329 ป้องกันสนิมยานพาหนะ
330 ปะ ซ่อมยางรถ
331 ปะยางล้อ
332 ปูกระเบื้อง
333 ปูกระเบื้องหลังคา
334 ปูพื้นคอนกรีต
335 ปูพื้นถนน
336 ปูราดด้วยแอสฟัลท์
337 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นยานพาหนะ
338 เปลี่ยนภาชนะรองรับการทิ้งเศษวัสดุและสิ่งของ
339 เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องจักร
340 เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องยนต์
341 พ่นกันสนิมยานพาหนะ
342 พ่นยาฆ่าแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
343 พ่นสีกันสนิม(ระบุ)
344 พ่นสียานพาหนะ
345 ฟื้นฟูสภาพถนนคอนกรีต
346 ฟื้นฟูสภาพถนนลาดยางมะตอย
347 มุงหลังคา
348 รมยาฆ่าแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
349 ระเบิดหิน
350 ระเบิดอาคาร สิ่งก่อสร้าง
351 รักษาทำความสะอาดโรงแรม
352 รับจ้างต่อเรีอ
353 รับจ้างประกอบรถ
354 รับทำความสะอาดอาคาร
355 รับรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
356 รับเหมาก่อสร้างงานวางท่อ งานประปา
357 รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย
358 รับเหมาก่อสร้างอาคาร
359 รีดผ้า
360 รื้อถอนนั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง
361 รื้อถอนโยกย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน
362 รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
363 รื้อถอนอาคาร
364 รื้อทำลายอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง
365 ลับกรรไกร
366 ลับมีด
367 ล้างทำความสะอาดถังส้วมซึม
368 ล้างทำความสะอาดโรงงาน
369 ล้างยานพาหนะ
370 ล้างและขัดสียานพาหนะ
371 ล้างและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์
372 วางแผนการก่อสร้าง
373 วางสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ทั้งบนบกและในน้ำ
374 วางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าทั้งบนบกและในน้ำ
375 ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ
376 สกัดก๊าซ
377 สกัดน้ำมัน
378 สถานีบริการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบิน
379 สถานีบริการยานพาหนะ
380 สถานีบริการอัดฉีด ล้าง และทำความสะอาดยานพาหนะ
381 สร้างเขื่อน
382 สร้างเครื่องบิน
383 สร้างถนน
384 สร้างประกอบติดตั้งและตรวจสอบเครื่องจักร
385 สร้างรถยนต์
386 สร้างระบบป้องกันการรั่วซึมของอาคาร
387 สร้างสถานีพลังงาน
388 สร้างสะพาน
389 สร้างเส้นทางขนส่ง
390 หยอดจารบียานพาหนะ
391 หล่อดอกยางล้อยานพาหนะ
392 หล่อแผ่นคอนกรีตหรือแผ่นปูนซีเมนต์
393 หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร
394 หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องยนต์
395 หุ้มเบาะรถยนต์
396 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
397 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม การติดตั้งหรือการสร้างอาคาร
398 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
399 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องโทรคมนาคม
400 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
401 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
402 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเตือนอัคคีภัย
403 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
404 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์
405 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
406 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพรม
407 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้น
408 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร
409 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำถนน
410 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมทางขึ้นลงของเครื่องบิน
411 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงตกแต่งภายใน
412 ให้คำข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
413 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
414 ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้ง และซ่อมแซมเกี่ยวกับโทรศัพท์
415 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
416 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
417 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่
418 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
419 ให้คำปรึกษาและควบคุมด้านการก่อสร้าง
420 ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร
421 ให้เช่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้าง
422 ให้เช่าเครื่องกวาดถนน
423 ให้เช่าเครื่องกำจัดสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
424 ให้เช่าเครื่องขนย้ายดิน
425 ให้เช่าเครื่องขัดพื้น
426 ให้เช่าเครื่องขุดดิน
427 ให้เช่าเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
428 ให้เช่าเครื่องจักรใช้ในวิศวกรรมโยธา
429 ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
430 ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ระบุวัตถุประสงค์…)
431 ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
432 ให้เช่าเครืองจักรและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่
433 ให้เช่าเครื่องซักผ้า
434 ให้เช่าเครื่องถ่วงศูนย์ล้อ
435 ให้เช่าเครื่องทำความสะอาด
436 ให้เช่าเครื่องผสมคอนกรีต
437 ให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง
438 ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะ
439 ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะถนน
440 ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน
441 ให้เช่าเครื่องมือทำความสะอาด
442 ให้เช่าเครื่องมืออุตสาหกรรม
443 ให้เช่าเครื่องสูบน้ำ
444 ให้เช่าชิ้นส่วนของโครงสร้าง
445 ให้เช่าชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมืออุตสาหกรรม
446 ให้เช่าที่กั้นรั้ว
447 ให้เช่านั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง
448 อบผ้า
449 อุดรอยรั่วของอาคาร
450 อู่ซ่อมรถยนต์
error: Content is protected !!