เครื่องหมายการค้า จำพวก 38

เครื่องหมายการค้า จำพวก 38

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 กระจายคลื่นโทรทัศน์
2 กระจายคลื่นวิทยุ
3 กระจายคลื่นเสียง
4 กระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
5 กระจายเสียงทางดาวเทียม
6 กระจายเสียงทางวิทยุ
7 กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
8 กระจายเสียงทางอินเตอร์เน็ต
9 กระจายเสียงแบบมัลติมีเดีย
10 กระจายเสียงและแพร่ภาพรายการโทรทัศน์
11 กำหนดเส้นทางและการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
12 ค้นคืนฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
13 ค้นคืนหรือเรียกข้อความข่าวสาร
14 ค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
15 ค้นหาเว็บไซต์
16 ควบคุมในการใช้เครือข่ายสายเคเบิลโทรทัศน์
17 ควบคุมระบบในการส่งข้อมูลข่าวสาร เสียงและภาพตามคำสั่งของผู้อื่น
18 ควบคุมระบบปฏิบัติการของจานรับสัญญาณดาวเทียม
19 ควบคุมเสารับสัญญาณดาวเทียม
20 คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์
21 เครือข่ายการสื่อสารทางไกล
22 เครือข่ายการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
23 เครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์
24 เครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม
25 เครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัว
26 เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
28 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้บริการออนไลน์
29 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้แผงข่าว
30 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านดาวเทียม
31 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านสายเคเบิล
32 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด
33 เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับใช้ในการส่งข้อมูล
34 โครงข่ายการสื่อสารส่วนบุคคล
35 โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
36 จัดการการทำงานของเครือข่ายการสื่อสาร
37 จัดการการทำงานของระบบโทรคมนาคม
38 จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
39 จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางเครื่องประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
40 จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์
41 จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
42 จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
43 จัดการข้อความที่ฝากไว้
44 จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร
45 จัดการข่ายงานโทรคมนาคม
46 จัดการเครือข่ายโทรศัพท์
47 จัดการประชุมทางไกลโดยเห็นภาพ
48 จัดการและดำเนินการระบบโทรคมนาคม
49 จัดระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
50 จัดส่งข้อมูลภาพและเสียงโดยระบบดิจิตอล
51 จัดส่งเพลงดิจิตอลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม
52 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมทางโทรศัพท์
53 จัดหาการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมสำหรับสายสนทนาทางโทรศัพท์
54 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
55 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง
56 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
57 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
58 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
59 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
60 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
61 จัดหาข้อมูลในการสื่อสารโดยการเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
62 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
63 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
64 จัดให้เข้าถึงรายการโทรทัศน์
65 เชื่อมต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
66 เชื่อมต่อการสื่อสารโทรคมนาคมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
67 เชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
68 เชื่อมสัญญาณโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
69 ตอบรับอีเมล์
70 ตัวแทนข่าว
71 ตัวแทนสำนักข่าว
72 ตัวแทนให้ข่าวและบริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต
73 ติดต่อเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม
74 ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายข้อมูล
75 ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายใยแก้วนำแสง
76 ติดต่อสื่อสารทางเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
77 ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรพิมพ์
78 ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรสาร
79 ติดต่อสื่อสารทางดาวเทียม
80 ติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์
81 ติดต่อสื่อสารทางโทรเลข
82 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
83 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
84 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไกล
85 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
86 ติดต่อสื่อสารทางโทรสาร
87 ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
88 ติดต่อสื่อสารทางสายเคเบิล
89 ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
90 ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
91 ติดต่อสื่อสารผ่านกระทู้สนทนาในอินเตอร์เน็ต
92 ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามชาติ
93 ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
94 ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์
95 ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
96 ติดตามตัวโดยทางวิทยุสื่อสาร
97 ติดตามร่องรอยสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร
98 ถอดความสื่อสารทางไกล
99 ถอดรหัสสัญญาณการสื่อสาร
100 ถ่ายทอดข้อมูลตลาดหุ้นผ่านสื่อโทรคมนาคม
101 ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
102 ถ่ายทอดภาพยนตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
103 ถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านดาวเทียม
104 ถ่ายทอดรายการทางวิทยุ
105 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์
106 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียม
107 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางวิทยุ
108 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิล
109 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
110 ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์และวิทยุผ่านทางสายเคเบิล
111 ถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม
112 ถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลแบบอัตโนมัติผ่านทางการสื่อสารโทรคมนาคม
113 ถ่ายโอนข้อมูลทางโทรคมนาคม
114 ถ่ายโอนภาพผ่านทางดาวเทียมสื่อสาร
115 ทดสอบสัญญาณภาพ
116 บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
117 บริการเคเบิลทีวี
118 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยส่งข้อความ
119 บริการเครื่องที่ใช้ระบบการสื่อสารทางไกล
120 บริการเครื่องที่ใช้ระบบติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
121 บริการเครื่องส่งโทรเลข
122 บริการเครื่องส่งสัญญาณทางไกล
123 บริการจัดการเครือข่ายทางไกลส่วนตัว
124 บริการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคม
125 บริการช่องทางสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแบบทางไกล
126 บริการเชื่อมต่อแบบเฟรมรีเลย์สำหรับการส่งข้อมูล
127 บริการตอบรับทางโทรศัพท์
128 บริการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แบบการบอกรับเป็นสมาชิก(เพย์ทีวี)
129 บริการโทรคมนาคม
130 บริการโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
131 บริการโทรคมนาคมทางจดหมาย
132 บริการโทรคมนาคมทางโทรทัศน์
133 บริการโทรคมนาคมทางโทรศัพท์
134 บริการโทรคมนาคมทางโทรสาร
135 บริการโทรคมนาคมทางไฟฟ้า
136 บริการโทรคมนาคมทางไมโครเวฟ
137 บริการโทรคมนาคมทางลำแสงเลเซอร์
138 บริการโทรคมนาคมทางวิทยุ
139 บริการโทรคมนาคมทางวิทยุติดตามตัว
140 บริการโทรคมนาคมทางวิทยุไร้สาย
141 บริการโทรคมนาคมทางสายเคเบิล
142 บริการโทรคมนาคมทางอินทราเน็ต
143 บริการโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ต
144 บริการโทรคมนาคมทางเอ็กซ์ทราเน็ต
145 บริการโทรคมนาคมบนเครือข่ายดิจิตอล
146 บริการโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง
147 บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
148 บริการโทรคมนาคมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
149 บริการโทรภาพ
150 บริการโทรศัพท์
151 บริการโทรศัพท์ทางไกล
152 บริการโทรศัพท์มือถือ
153 บริการโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
154 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
155 บริการโทรศัพท์สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด
156 บริการโทรสาร
157 บริการประชุมผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
158 บริการไปรษณีย์
159 บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
160 บริการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรืออนาล็อค
161 บริการแพร่ภาพทางวิดีทัศน์
162 บริการลิสซิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม
163 บริการเว็บไซต์สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
164 บริการเสียงตอบรับแบบอัตโนมัติ
165 บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
166 บริการออกอากาศโทรทัศน์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
167 บริการอินเตอร์เน็ต
168 บริการโอนสายโทรศัพท์
169 บริการฮอตไลน์สายด่วน
170 บันทึก เก็บและส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์
171 แบ่งเวลาการใช้เครื่องมือสื่อสาร
172 แบ่งเวลาการใช้บริการส่งข้อมูลโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสื่อสาร
173 ประชุมทางไกลด้วยการสื่อสารทางภาพและเสียง
174 ประชุมทางโทรศัพท์
175 ประชุมทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ
176 ประชุมทางวีดีโอ
177 ประชุมทางวีดีโอผ่านดาวเทียม
178 ประชุมทางอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
179 ประชุมผ่านจอภาพ
180 ประชุมผ่านทางโทรศัพท์และเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร
181 ประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต
182 ประชุมระยะไกลที่มีทั้งภาพและเสียง
183 ประมวลข่าวสารเกี่ยวกับโทรคมนาคม
184 ประมวลภาพข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์
185 ปรับปรุงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม
186 ปรึกษาด้านข้อมูลเทคโนโลยีของการสื่อสาร และการกระจายข่าวสาร
187 เป็นตัวแทนทางการสื่อสาร
188 เป็นตัวแทนในด้านข่าว
189 แปลงความถี่ของสัญญาณคลื่นไมโครเวฟที่ถ่ายทอดจากดาวเทียม
190 ฝากข้อความทางวิทยุหรือโทรศัพท์
191 แพร่ภาพกระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
192 แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
193 แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านโปรแกรมอินเตอร์เนต
194 แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์
195 แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล
196 แม่ข่ายในการติดต่อสื่อสาร
197 แม่ข่ายอิเล็กทรอนิคที่ให้เชื่อมต่อทางโทรคมนาคม
198 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
199 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรทัศน์
200 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรสาร
201 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
202 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบวิทยุติดตามตัว
203 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบสายเคเบิล
204 รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบแสงเลเซอร์
205 รวบรวมข่าวสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
206 รวบรวมข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
207 รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
208 รวบรวมและจัดหาข่าว
209 รวบรวมและส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
210 รวบรวมและส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
211 รับจัดระบบโทรคมนาคมเครือข่าย
212 รับจัดและดำเนินการระบบโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสาร
213 รับฝากข้อความเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
214 รับฝากและส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
215 รับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
216 รับและกระจายเสียงสัญญาณความถี่วิทยุทางดาวเทียม
217 รับและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อความ ภาพและข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
218 รับและส่งเชิงโต้ตอบและแบบทางเดียวของเสียงภาพและสัญญาณระบบดิจิตอล
219 รับส่งข้อความในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
220 รับส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
221 รับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
222 รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
223 รับส่งข่าวและเอกสารระหว่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
224 รับส่งข่าวสารและภาพโดยคอมพิวเตอร์
225 รับส่งเทเลกซ์
226 รับส่งโทรเลข
227 รับส่งโทรสาร
228 รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
229 รับส่งแฟกซ์
230 รับส่งอีเมล
231 รับส่งเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
232 รับสมัครสมาชิกสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
233 ลีสซิ่งอุปกรณ์โทรคมนาคม
234 แลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
235 แลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
236 แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนทนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
237 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
238 ส่งข้อความด่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
239 ส่งข้อความโดยระบบวีดีโอเท็กซ์
240 ส่งข้อความโต้ตอบทางเทเลเท็กซ์
241 ส่งข้อความทางคอมพิวเตอร์
242 ส่งข้อความทางเครื่องโทรพิมพ์
243 ส่งข้อความทางโทรศัพท์
244 ส่งข้อความทางโทรสาร
245 ส่งข้อความผ่านดาวเทียม
246 ส่งข้อความและไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
247 ส่งข้อความและภาพทางคอมพิวเตอร์
248 ส่งข้อความและภาพทางโทรศัพท์มือถือ
249 ส่งข้อความสั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
250 ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
251 ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุติดตามตัว
252 ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
253 ส่งข้อมูลข่าวสารและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
254 ส่งข้อมูลดาต้าเบสผ่านระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
255 ส่งข้อมูลโดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
256 ส่งข้อมูลไปยังจุดรับที่ห่างไกลโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
257 ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมแบบออปติคอล
258 ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร
259 ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต
260 ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์
261 ส่งข้อมูลอัตราบิตสูงสำหรับผู้ประกอบการเครือข่ายโทรคมนาคม
262 ส่งข่าวสารและภาพทางคอมพิวเตอร์
263 ส่งภาพกราฟฟิกทางโทรศัพท์มือถือ
264 ส่งภาพโดยใช้เครื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
265 ส่งภาพถ่ายและเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์
266 สถานีโทรทัศน์
267 สถานีโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก
268 สถานีวิทยุ
269 สถานีวีแซต
270 สถานีสื่อสารภาคพื้นดินขนาดเล็ก
271 สำนักข่าว
272 สื่อสารโดยระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
273 สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ
274 ให้การเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับฐานข้อมูล
275 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสารคลื่นวิทยุ
276 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารข้อมูลโดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
277 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยผ่านเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์
278 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
279 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล
280 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางดาวเทียม
281 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางพื้นดิน
282 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไฟฟ้า
283 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
284 ให้ข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ ทางเสียงและทางภาพ
285 ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
286 ให้ข่าวสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
287 ให้เข้าถึงกระดานแถลงข่าวอิเล็กทรอนิกส์
288 ให้เข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
289 ให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
290 ให้เข้าถึงข้อมูลวิดีโอโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
291 ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
292 ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
293 ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางเอ็กซ์ทราเน็ต
294 ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
295 ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อการสื่อสาร
296 ให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
297 ให้เข้าถึงจุดเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
298 ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ
299 ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยจำกัดระยะเวลา
300 ให้เข้าถึงฐานข้อมูลแบบออนไลน์
301 ให้เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
302 ให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
303 ให้เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
304 ให้เข้าถึงสารบบสารสนเทศที่หาได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
305 ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
306 ให้เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน
307 ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
308 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าเครื่องและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกล
309 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางไกล
310 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
311 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสาร
312 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
313 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
314 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ให้แก่สมาชิก
315 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางสายเคเบิล
316 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
317 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงรายการสดทางโทรทัศน์
318 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวสาร
319 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงรายการวิทยุโดยทางคลื่นไมโครเวฟ
320 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการส่งข้อมูล
321 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
322 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
323 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม
324 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพร่ภาพ
325 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
326 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม
327 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
328 ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
329 ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
330 ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
331 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
332 ให้คำปรึกษาและจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
333 ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเครือข่ายการสื่อสาร
334 ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
335 ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางดาวเทียม
336 ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์วิทยุ
337 ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางเส้นใยนำแสง
338 ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์
339 ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางวิทยุ
340 ให้เช่าเครื่องถอดรหัสสื่อสาร
341 ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์
342 ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ
343 ให้เช่าเครื่องโทรสาร
344 ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อความข่าวสาร
345 ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
346 ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
347 ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
348 ให้เช่าเครื่องรับส่งข้อความ
349 ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์
350 ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
351 ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์สื่อสาร
352 ให้เช่าเครื่องส่งข้อมูลข่าวสาร
353 ให้เช่าเครื่องส่งโทรเลข
354 ให้เช่าช่วงเวลาในการถึงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
355 ให้เช่าช่องเคเบิลทีวี
356 ให้เช่าช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
357 ให้เช่าดาวเทียม
358 ให้เช่าตู้โทรศัพท์
359 ให้เช่าตู้ไปรษณีย์
360 ให้เช่าตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
361 ให้เช่าเวลาการใช้ข้อมูลออนไลน์ที่นำมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
362 ให้เช่าเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
363 ให้เช่าเวลาการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
364 ให้เช่าสายโทรคมนาคม
365 ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
366 ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
367 ให้ใช้บริการช่องรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร
368 ให้บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
369 ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับการส่งข้อความและความคิดเห็น
370 ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความ ความเห็น และสื่อบันเทิงระหว่างผู้ใช้
371 ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
372 ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารโดยคอมพิวเตอร์
373 ให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
374 ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
375 ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
376 ให้ยืมอุปกรณ์โทรคมนาคม
377 ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
error: Content is protected !!