เครื่องหมายการค้า จำพวก 42

เครื่องหมายการค้า จำพวก 42

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 กู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์
2 แก้ไขและบำรุงรักษาข้อมูลดิจิตอลในอินเตอร์เน็ต
3 เขียนแบบก่อสร้าง
4 เขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5 เขียนแบบด้านวิศวกรรม
6 เขียนแบบแปลน
7 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 ค้นหาและเรียกคืนข้อมูลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
9 ควบคุมการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 ควบคุมคุณภาพ(ระบุ)
11 ควบคุมโครงการก่อสร้าง
12 ควบคุมโครงการคอมพิวเตอร์
13 ควบคุมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อม
14 คัดกรองดีเอ็นเอสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
15 งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 งานสถาปัตยกรรม
17 จัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
18 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
19 จัดทำชุดคำสั่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
20 จัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
21 จัดทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล
22 จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 จัดทำระบบคอมพิวเตอร์
24 จัดทำเว็ปไซต์
25 ชั่ง ตวง วัด วัสดุและผลิตภัณฑ์
26 ชั่งตวงวัดและหาค่ามาตรฐาน
27 ชั่งตวงวัดและออกใบรับรองคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์
28 ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
29 ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ผู้อื่น
30 ตรวจควบคุมคุณภาพในด้านการถ่ายรูป
31 ตรวจงานและตรวจสอบเกี่ยวกับโรงงาน
32 ตรวจจับการแพร่กระจายของมลภาวะ
33 ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติ
34 ตรวจวัดค่ามาตรฐานของเครื่องชั่งน้ำหนัก
35 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
36 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในเครื่องยนต์
37 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้า
38 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า
39 ตรวจวิเคราะห์แก๊สเสียที่ปล่อยออกมา
40 ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
41 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
42 ตรวจวิเคราะห์วัสดุ
43 ตรวจสอบข้อมูลการการทุจริตในการใช้บัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
44 ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการโจรกรรมข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
45 ตรวจสอบความแท้จริงในงานศิลปะ
46 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
47 ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
48 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
49 ตรวจสอบคุณภาพโรงงานปิโตรเลียม
50 ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
51 ตรวจสอบทางพันธุกรรมและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
52 ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
53 ตรวจสอบวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
54 ทดสอบการขุดเจาะอุโมงค์
55 ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร
56 ทดสอบเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์
57 ทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่(ระบุ)
58 ทดสอบด้วยเทคนิคชั้นสูงในด้านการประมวลผลข้อมูล
59 ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
60 ทดสอบพืช
61 ทดสอบยา
62 บริการเข้ารหัสข้อมูล
63 บริการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
64 บริการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้เข้าถึงสิ่งพิมพ์เผยแพร่
65 บริการจัดการโครงการก่อสร้าง
66 บริการจัดการออกแบบโครงการ
67 บริการด้านเคมี
68 บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
69 บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
70 บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
71 บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
72 บริการตรวจสอบเพื่อการรับรอง(ระบุ)
73 บริการตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
74 บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับความเสียหาย
75 บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการเข้าถึงหรือการละเมิดข้อมูล
76 บริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำ
77 บริการทดสอบสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนในน้ำ
78 บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในสื่อโฆษณา
79 บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต(ระบุ)
80 บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก
81 บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
82 บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
83 บริการทางด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์
84 บริการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
85 บริการทำแผนที่
86 บริการที่เก็บข้อมูลออนไลน์
87 บริการประมินสิ่งแวดล้อม
88 บริการปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์
89 บริการปลดล็อคโทรศัพท์มือถือ
90 บริการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอล
91 บริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตราฐานสินค้า
92 บริการย้ายข้อมูล
93 บริการวิจัยด้านสเต็มเซลล์
94 บริการวิจัยทางฟิสิกส์
95 บริการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
96 บริการห้องปฏิบัติการ(ระบุ)
97 บริการห้องปฏิบัติการสำหรับวิจัยทางการแพทย์
98 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
99 บริการให้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
100 บริการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านสถาปัตยกรรม
101 บริการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
102 บำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
103 ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
104 ประเมินค่าด้านเทคนิคโดยผู้ชำนาญการ
105 ประเมินค่าผลงานของนักวิชาชีพ
106 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
107 ประเมินคุณภาพผ้าขนสัตว์
108 ประเมินคุณภาพไม้ยืนต้น
109 ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลีนิค
110 ปรับปรุงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
111 ปรับปรุงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
112 ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
113 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ(ระบุ)
114 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
115 พยากรณ์อากาศ
116 พัฒนาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
117 พิสูจน์ลายมือ
118 พื้นที่เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
119 รวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
120 รังวัดที่ดิน
121 รับจ้างวางระบบคอมพิวเตอร์
122 รับติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
123 รับบริจาคศพเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
124 รับรองงานวิจิตรศิลป์
125 ร่างแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
126 ร่างแบบพิมพ์เขียว
127 รายงานสภาพอากาศ
128 วางแผนโครงการก่อสร้าง
129 วางแผนและออกแบบโครงร่างสำหรับสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อ
130 วิเคราะห์การออกแบบในด้านเชิงกล
131 วิเคราะห์ของเสียในห้องทดลอง
132 วิเคราะห์ความเสี่ยงของมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัย
133 วิเคราะห์คุณภาพดิน
134 วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
135 วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร
136 วิเคราะห์ทางเคมี
137 วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค(ระบุ)
138 วิเคราะห์เพื่อวิจัยน้ำมัน
139 วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
140 วิเคราะห์ลายมือ
141 วิเคราะห์และสำรวจแหล่งน้ำมัน
142 วิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
143 วิจัยเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์
144 วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
145 วิจัยเกี่ยวกับการวางผังเมือง
146 วิจัยเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
147 วิจัยเกี่ยวกับผิวหนัง
148 วิจัยเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
149 วิจัยเกี่ยวกับอาหาร
150 วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
151 วิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
152 วิจัยข้อมูลเทคนิคอุตสาหกรรม
153 วิจัยเครื่องสำอาง
154 วิจัยโครงการทางเทคนิค(ระบุ)
155 วิจัยโครงการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับน้ำและการรักษาน้ำ
156 วิจัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
157 วิจัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
158 วิจัยด้านเครื่องจักรกล
159 วิจัยด้านเทคนิค(ระบุ)
160 วิจัยด้านนิเวศน์วิทยา
161 วิจัยด้านวิทยาศาสตร์
162 วิจัยด้านวิศวกรรม
163 วิจัยด้านอุตสาหกรรม
164 วิจัยทางการเกษตร
165 วิจัยทางการแพทย์
166 วิจัยทางเคมี
167 วิจัยทางเทคโนโลยี(ระบุ)
168 วิจัยทางธรณีวิทยา
169 วิจัยทางเภสัชกรรม
170 วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
171 วิจัยและพัฒนาการรักษาภาวะการมีบุตรยาก
172 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
173 วิจัยและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
174 วิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์
175 วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม
176 วิจัยและพัฒนาปุ๋ย
177 วิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
178 วิจัยและพัฒนายา
179 วิจัยและพัฒนายางรถยนต์
180 วิจัยและพัฒนาวัคซีน
181 วิจัยและวิเคราะห์แบคทีเรีย
182 วิศวกรรมเคมี
183 วิศวกรรมเครื่องกล
184 วิศวกรรมโทรคมนาคม
185 วิศวกรรมไฟฟ้า
186 วิศวกรรมโยธา
187 วิศวกรรมโรงงาน
188 ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
189 ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับถนน
190 ศูนย์ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
191 ศูนย์ออกแบบปรับตกแต่งบ้าน
192 ศูนย์ออกแบบปรับปรุงและตกแต่งบ้าน
193 ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์
194 สำรวจการเกิดแผ่นดินไหว
195 สำรวจเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
196 สำรวจเกี่ยวกับพลังงาน
197 สำรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
198 สำรวจด้านนิเวศน์วิทยา
199 สำรวจทางทะเล
200 สำรวจทางเทคนิค(ระบุ)
201 สำรวจทางธรณีวิทยา
202 สำรวจทางอากาศ
203 สำรวจที่ดิน
204 สำรวจบ่อน้ำมัน
205 สำรวจภูมิประเทศ
206 สำรวจและค้นคว้าทางโบราณคดี
207 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม
208 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านอุตสาหกรรม
209 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
210 ให้ข้อมูลด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
211 ให้ข้อมูลทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียว
212 ให้ข้อมูลสภาพอากาศ
213 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการคอมพิวเตอร์
214 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
215 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
216 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
217 ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค(ระบุ)
218 ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์
219 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม
220 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบภาพเขียน
221 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
222 ให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประหยัดพลังาน
223 ให้คำปรึกษาการจัดการและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
224 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
225 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและการดำเนินงานของระบบประมวลผลข้อมูล
226 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและดำเนินการของดาตาเบส
227 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
228 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
229 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
230 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์
231 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยา
232 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
233 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
234 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
235 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลระบบดาวเทียม
236 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
237 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคระบบวงจรรวม
238 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
239 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
240 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
241 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
242 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
243 ให้คำปรึกษาโครงการทำเหมืองแร่
244 ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
245 ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
246 ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต
247 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
248 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
249 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของเตาหลอม
250 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการแยกสารประกอบไซลีน
251 ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาชีพเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
252 ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
253 ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
254 ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเบ็ดเสร็จของคอมพิวเตอร์
255 ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
256 ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
257 ให้คำปรึกษาทางด้านการร่างแบบก่อสร้าง
258 ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย
259 ให้คำปรึกษาทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
260 ให้คำปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
261 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาวะทางเคมีของสิ่งแวดล้อม
262 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยา
263 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งน้ำมัน
264 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม
265 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
266 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
267 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
268 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอัญมณี
269 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
270 ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
271 ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสถาปัตยกรรม
272 ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
273 ให้เช่าเครื่องมือเขียนแบบ
274 ให้เช่าเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ
275 ให้เช่าเครื่องมือประมวลผลข้อมูล
276 ให้เช่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
277 ให้เช่าโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
278 ให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
279 ให้เช่าอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
280 ให้บริการด้านซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
281 ออกแท่นผลิตของเครื่องจักร
282 ออกแบบกราฟฟิกอาร์ท
283 ออกแบบกลไกฉนวนกึ่งตัวนำ
284 ออกแบบขาเทียม
285 ออกแบบเครื่องบิน
286 ออกแบบเครื่องประดับ
287 ออกแบบเครื่องปรับอากาศ
288 ออกแบบเครื่องมือช่าง
289 ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
290 ออกแบบจักรยาน
291 ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องเครื่องจักร
292 ออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
293 ออกแบบฐานข้อมูล
294 ออกแบบด้านวิศวกรรม
295 ออกแบบด้านศิลปหัตถกรรม
296 ออกแบบด้านศิลปะ
297 ออกแบบตกแต่งภายใน
298 ออกแบบตกแต่งสถานที่
299 ออกแบบตราสินค้า
300 ออกแบบทางวิศวกรรมของระบบโทรคมนาคมเครือข่าย
301 ออกแบบโทรศัพท์มือถือ
302 ออกแบบนามบัตร
303 ออกแบบนาฬิกา
304 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
305 ออกแบบบันไดเลื่อน
306 ออกแบบบ้านและตกแต่งภายใน
307 ออกแบบผลิตภัณฑ์
308 ออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
309 ออกแบบแผงวงจรรวม
310 ออกแบบแม่พิมพ์
311 ออกแบบยานพาหนะ
312 ออกแบบรองเท้า
313 ออกแบบระบบการก่อสร้าง
314 ออกแบบระบบการกำจัดของเสีย
315 ออกแบบระบบการเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำ
316 ออกแบบระบบการขนส่งแบบครบวงจร
317 ออกแบบระบบการระบายอากาศ
318 ออกแบบระบบกำจัดขยะ
319 ออกแบบระบบจานดาวเทียม
320 ออกแบบระบบดับเพลิง
321 ออกแบบระบบโทรคมนาคม
322 ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
323 ออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
324 ออกแบบระบบสระน้ำและน้ำพุ
325 ออกแบบระบบสูบน้ำ
326 ออกแบบลิฟต์
327 ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เสมือนจริง
328 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
329 ออกแบบสนามกอล์ฟ
330 ออกแบบสิ่งพิมพ์
331 ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
332 ออกแบบหน้าร้าน
333 ออกแบบหมวก
334 ออกแบบหลอดไฟ
335 ออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
336 ออกแบบโฮมเพจสำหรับอินเตอร์เน็ต
337 ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่สมาชิก
338 ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับการทดสอบสินค้าวัสดุและระบบให้แก่ธุรกิจอื่น
error: Content is protected !!