ว่าด้วยเรื่อง เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543

1.ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายการที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันของ “เครื่องหมาย” ซึ่งได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ


2.ประเภทของเครื่องหมาย กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด 4 ประเภท คือ

2.1 เครื่องหมายการค้า  หมายถึง เครื่องหมาย หรือยี่ห้อ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจาสินค้าของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

2.2 เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมาย หรือยี่ห้อ หรือตราที่ใช้กับบริการเพื่อแสดงว่าริการที่ที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

2.3 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้รับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าของบุคคลอื่น หรือใช้รับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะของบริการของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

2.4 เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ในบริษัทเดียวกันหรือใช้ในองค์การเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3.การได้มาซึ่งความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ก็ต่อเมื่อนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอรับความคุ้มครองและได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น

4.เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์อย่างไร  อาจมองประโยชน์ได้ 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ใช้เครื่องหมายการค้าในกิจการของตนตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับชื่อเสียงในทางการค้า หรือที่เรียกว่า “กู๊ดวิลล์” (goodwill) แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ และจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับของคู่แข่งได้

4.2 ส่วนของผู้บริโภค  เครื่องหมายการค้าจะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการและทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า หากสินค้านั้นมีความบกพร่องก็สามารถหาผู้รับผิดชอบได้

5. สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า  แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

5.1 เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีลวงขาย

5.2 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และกรณีที่มีบุคคลอื่นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค้าเสียหาย หรือฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนได้ นอกจากนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังสามารถโอนสิทธิหรือรับมรดกหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นกัน

6.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรขอตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อนที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อตรวจค้นดูว่ามีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอจดทะเบียนหรือไม่

เพราะหากมมีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายหันกับเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ การขอตรวจค้นข้อมูลดังกล่าวสามารถขอตรวจค้นได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยมีค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ 200 บาท

7.ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่จะจดทะเบียนได้ ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 3 ประการ ดังนี้

7.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ  หมายถึง เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่ถูกทำให้มีลักษณะพิเศษ โดดเด่นเฉพาะตัว แต่ต้องไม่สื่อความหมายโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เช่น คำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ลายมือชื่อ หรือภาพของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

7.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  หมายถึง เครื่องหมายการค้านั้นต้องไม่มีหรือไม่ประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ เช่น ต้องไม่เป็นเครื่องหมายอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงประจำชาติ เครื่องหมายของหน่วยงานระหว่างประเทศ เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

7.3 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น  หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น

8.อายุความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและสามารถขอชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุความคุ้มครองออกไปได้ทุกๆ 10 ปี (เท่ากับว่ามีความคุ้มครองไม่สิ้นสุดหากเจ้าของชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุไปโดยตลอด)


Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา


จำพวกสินค้าและบริการ

จำพวกที่ ๑  ( 1,099 รายการ ) ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนละการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร   สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒  ( 421 รายการ ) สี น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี    งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓  ( 545 รายการ ) สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย    เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม ยาสีฟัน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔  ( 237 รายการ ) น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้    แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๕  ( 692 รายการ ) สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารสำหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม    ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอัตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๖  ( 925 รายการ ) โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๗  ( 1,739 รายการ ) เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้น  ที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเกษตรกรรมที่เป็น  เครืองจักรและเครื่องมือจักรกล เครื่องฟักไข่    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๘  ( 893 รายการ ) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจำกาย มีดโกน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๙  ( 1,615 รายการ ) เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่


จำพวกที่ ๑๐  ( 594 รายการ ) เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๑  ( 1,022 รายการ ) เครื่องมือและเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำและสุขอนามัย   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๒  ( 732 รายการ )ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๓  ( 151 รายการ )อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๔  ( 306 รายการ )โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๕  ( 132 รายการ )เครื่องดนตรี    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๖  ( 1,098 รายการ )กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งพิมพ์ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเขียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๗  ( 355 รายการ )ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส ไมคาและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่ออ่อนที่ไม่ใช่โลหะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๘  ( 407 รายการ )หนังฟอกและหนังเทียม และสินค้าที่ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น หนังสัตว์ หีบและกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม่เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๑๙  ( 471 รายการ )วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ แอสฟัลด์ น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๐  ( 746 รายการ )เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าทำด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นและสินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง กระดูกปลาวาฬ เปลือกหอย อำพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่


จำพวกที่ ๒๑  ( 603 รายการ )เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ที่ไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวีฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง วัสดุใช้ทำความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๒  ( 174 รายการ )เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ำ ใบเรือ กระสอบและถุง (ทีไม่อยู่ในจำพวกอื่น) วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทำเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๓  ( 126 รายการ )ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๔  ( 516 รายการ )สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น ผ้าคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๕  ( 1,330 รายการ )เครื่องนุ่มห่มหรือแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๖  ( 232 รายการ )ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข้มหมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๗  ( 76 รายการ )พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ำมันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๘  ( 806 รายการ )เครื่องเล่นเกมและของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นสิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๒๙  ( 1,671 รายการ )เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้ปรุงในน้ำเชื่อม ไข่ นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๐  ( 1,196 รายการ )กาแฟ ชา โกโก้ น้ำตาล ข้าว มันสำปะหลัง สาคู  กาแฟเทียม แป้งและสิ่งที่ทำจากธัญพืช ขนมปัง เพสสตรีและขนมหวาน ไอศกรีม น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู เครื่องปรุงรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ น้ำแข็ง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่


จำพวกที่ ๓๑  ( 320 รายการ ) ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๒  ( 188 รายการ )เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่งดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๓  ( 167 รายการ )เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๔  ( 120 รายการ )ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 บริการ

จำพวกที่ ๓๕  ( 390 รายการ )การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๖  ( 562 รายการ )การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่  ๓๗  ( 450 รายการ )การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๘  ( 377 รายการ )การสื่อสารและโทรคมนาคม     รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๓๙  ( 411 รายการ )การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและ  ท่องเที่ยว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๐  ( 365 รายการ )การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๑  ( 526 รายการ )การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๒  ( 338 รายการ )การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่เกี่ยวข้องการบริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๓  ( 103 รายการ )การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๔  ( 158 รายการ )การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

จำพวกที่ ๔๕  ( 110 รายการ )การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

error: Content is protected !!